روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گِل - لای - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گِل - لای ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گِل - لای
گِل

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که گل خورد، دلیل که مال بر عیال هزینه کند. اگربیند که خانه خود را به گل اندود کرد، دلیل غم است.

اگر گلهایسبز و سرخ و سفید بیند، دلیل لهو و لعب و طرب است و گل سیاه غم و اندوه است. اگر بیند درمیان گل غرق شد، دلیل که به بلائیدرماند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند که از میان گل برآمد و خود را بشست، دلیل که از غم برهد.

منوچهر مطیعیتهرانیگوید: تعبیر گل را در کاه گل نوشته ام. دیدن گل در خواب خوب نیست و گرفتاریدست و پا گیر و ابتلا به سختیها و مشکلات تعبیر شده بخصوص اگر دست و پا یا لباستان به گل آلوده شده باشد گل در خواب هر قدر چسبناک تر و غلیظ تر باشد ابتلا به گرفتاریو غم و رنج بیشتر است . کمترین ناراحتیآب گل آلود یا گل رقیق و سیال است که اوقات تلخیساده تعبیرمیشود . براییافتن تعبیر گل به (کاه گل) نگاه کنید چون از کاه داخل آن گذشته تعبیر یکیاست.

لوک اویتنهاو میگوید :

گل و لای

دیدن گل و لای: یک بیماریطولانی

افتادن در گل و لای: زیان

1ـ دیدن گِل در خواب ، نشانة ناتوانیدر پرداخت وامها و دور شدن از آرزوهاست .

2ـ اگر خواب ببینید ساحلیگِلیرا حفر میکنید ، دلالت بر آن دارد که تسلیم خواسته هایدشمنان خود خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید در حین حفر زمینیخاکیبه گِل میرسید ، علامت آن است که حوادث غیرمنتظره شما را از پیشرفت در شغل جدید ، باز میدارد .

4ـ اگر زنان در خواب گِل ببینند ، دلالت بر آن دارد که در امور عشقی، اجتماعیو کار با سردر گمیروبرو خواهند شد .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب گِل - لای شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

کدام فرشته گل و خاک را آورد , تعبیر خاب میدان پور گل , توی سختی ها پا به پام , نانو و اندود خاک وگل

تعبیر خواب گِل - لای گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات