روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گزیدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گزیدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گزیدن
گزیدن

1ـ اگر خواب ببینید حشره ایشما را میگزد ، نشانة آن است که به شر و نکبت دچار خواهید شد .

 

2ـ اگر دختریخواب ببیند حشره ایاو را نیش زده است ، نشانة آن است که از اعتماد بیش از حد به مردان پشیمان خواهد شد .
 

تبلیغات