روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گزیدن
گزیدن

1ـ اگر خواب ببینید حشره ایشما را میگزد ، نشانة آن است که به شر و نکبت دچار خواهید شد .

 

2ـ اگر دختریخواب ببیند حشره ایاو را نیش زده است ، نشانة آن است که از اعتماد بیش از حد به مردان پشیمان خواهد شد .
 

تبلیغات