روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گلخانه - تعبیر خواب

تعبیر خواب گلخانه   
دیدن  گلخانه در خواب ، علامت آن است که با گوش سپردن به تملق و چاپلوسیدیگران موقعیت خود را در معرض نابودیقرار میدهید .

 اگر زنیچنین خواب یببیند ، علامت آن است که با مشکلاتیروبرو خواهد شد که شاید منجربه بیآبروییاو میشود .

تعبیر خواب گلخانه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات