روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گل کلم
گل کلم

1ـ اگر خواب ببینید گل کلم میخورید ، نشانة آن است که بخاطر کوتاهیدر انجام وظیفه مورد سرزنش قرار خواهید گرفت .

 

2ـ دیدن گل کلم در حال رشد ، نشانة آن است که پس از شکست و ناکامیآینده ایدرخشان خواهید داشت .

3ـ اگر دختریدر باغ ، گل کلم ببیند ، علامت آن است که بخاطر حرفهایپدر و مادرش ازدواج میکند ، نه با ارادة خود .
 

تبلیغات