روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گل کلم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گل کلم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گل کلم
گل کلم

1ـ اگر خواب ببینید گل کلم میخورید ، نشانة آن است که بخاطر کوتاهیدر انجام وظیفه مورد سرزنش قرار خواهید گرفت .

 

2ـ دیدن گل کلم در حال رشد ، نشانة آن است که پس از شکست و ناکامیآینده ایدرخشان خواهید داشت .

3ـ اگر دختریدر باغ ، گل کلم ببیند ، علامت آن است که بخاطر حرفهایپدر و مادرش ازدواج میکند ، نه با ارادة خود .
 

تعبیر خواب گل کلم گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات