روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گل کلم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گل کلم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گل کلم
گل کلم

1ـ اگر خواب ببینید گل کلم میخورید ، نشانة آن است که بخاطر کوتاهیدر انجام وظیفه مورد سرزنش قرار خواهید گرفت .

 

2ـ دیدن گل کلم در حال رشد ، نشانة آن است که پس از شکست و ناکامیآینده ایدرخشان خواهید داشت .

3ـ اگر دختریدر باغ ، گل کلم ببیند ، علامت آن است که بخاطر حرفهایپدر و مادرش ازدواج میکند ، نه با ارادة خود .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات