روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گلنار

محمدبن سیرین گوید: دیدن گلنار در خواب ، دلیل عروسی ومنفعت است.

 اگر بیند که گلنار از درخت بگسست، دلیل که از عروس جدا شود یا از کنیزک.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

گلنار گلنار , شخصیت گلنار

تبلیغات