روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گلنار - تعبیر خواب

تعبیر خواب گلنار

محمدبن سیرین گوید: دیدن گلنار در خواب ، دلیل عروسی ومنفعت است.

 اگر بیند که گلنار از درخت بگسست، دلیل که از عروس جدا شود یا از کنیزک.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران