روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گلیم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گلیم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> لیم <br /><br />strong>span>حمدبن سیرین وید: یدن لیم ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر ردی یندار زرگ ست.p> <p>براهیم رمانیگوید: گر ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه لیمییافت، لیل ست زنیتوانگر خواهد. گر ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ا زنیبیند، وهر ند. ابرمغربیگوید: گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> لیمیسبز یند، لیل ست ر زنیمستوره، گر لیمیسرخ یند، لیل ه ن زن عاشر ست. گر لیم زرد یند، لیل ست ن زن یمارگونه ود. گر سیاه یند، لیل ه ن زن عالمه ست. گر لیم ایع یند، لیل ست ز زن دا ود. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن لیم ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر پنج جه ست. ول: ئیس. وم: هتری. سوم: زنیتوانگر. هارم: نیزک. پنجم: نفعت.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب گلیم شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب گلیم فرش

تعبیر خواب گلیم گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات