روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گلیم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گلیم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گلیم

محمدبن سیرین گوید: دیدن گلیم در خواب ، دلیل بر مردی دیندار و بزرگ است.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر درخواب بیند که گلیمییافت، دلیل است زنیتوانگر بخواهد. اگر این خواب را زنیبیند، شوهر کند. جابرمغربیگوید: اگر در خواب گلیمیسبز بیند، دلیل است بر زنیمستوره، اگر گلیمیسرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر است. اگر گلیم زرد بیند، دلیل است آن زن بیمارگونه بود. اگر سیاه بیند، دلیل که آن زن عالمه است. اگر گلیم ضایع بیند، دلیل است از زن جدا شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گلیم در خواب بر پنج وجه است. اول: رئیس. دوم: مهتری. سوم: زنیتوانگر. چهارم: کنیزک. پنجم: منفعت.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب گلیم شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب گلیم فرش

تعبیر خواب گلیم گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات