روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گمرک - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گمرک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گمرک 
گمرک

1ـ دیدن ادارة گمرک در خواب ، دلالت بر رقابت و هم چشمیدارد .

 

2ـ اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرک میشوید ، نشانة آن است که برایرسیدن به مقامیتلاش میکنید .

3ـ اگر خواب ببینید از ادارة گمرک بیرون میآیید ، دلالت بر از دست دادن مقام یا شکست در کارهایتجاریدارد .
 
تعبیر خواب گم شدن  
محمدبن سیرین گوید: اگر کسیبیند گم شد، دلیل که در آن موضع ضایع بماند و قدر او را ندانند. اگر بیند فرزند یا عیالش گم شد، دلیل زیان بود. اگر بیند چیزیاز او گم شد، اگر آن چیز به تاویل نیک بود، غم است. اگر بد بود، کارش به نظام شود.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات