روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گم شدن - تعبیر خواب

تعبیر خواب گم شدن

اگر بیند چیزی از او گم شد، اگر آن چیز به تاویل نیک بود، غم است. اگر بد بود، کارش به نظام شود