روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گم شدن - تعبیر خواب

تعبیر خواب گم شدن

اگر بیند چیزی از او گم شد، اگر آن چیز به تاویل نیک بود، غم است. اگر بد بود، کارش به نظام شود

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات