روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب گناه - معصیت   

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گناه میکرد و ندانست چه گناه بود، دلیل است در فتنه افتد.

 ابراهیم کرمانیگوید: دیدن گناه نمودن، دلیل مصیبت بود و دربیداریتوبه باید کردن.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تبلیغات