روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گناه - معصیت - تعبیر خواب

تعبیر خواب گناه - معصیت   

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گناه میکرد و ندانست چه گناه بود، دلیل است در فتنه افتد.

 ابراهیم کرمانیگوید: دیدن گناه نمودن، دلیل مصیبت بود و دربیداریتوبه باید کردن.

تعبیر خواب گناه - معصیت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات