روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گنج - تعبیر خواب

تعبیر خواب گنج

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند گنج یافت، دلیل است بیمار شود. اگر بیند گنج ناپدید شد، تاویلش به خلاف این است.

 

جابرمغربیگوید: یافتن گنج درخواب درجائیخراب صعب تر بود تا جائیآبادان به سبب آن که جایآبادان بیمار زود شفا یابد و درجایخراب بیمار هلاک شود.

1ـ یافتن گنج در خواب ، علامت آن است که ناگهان به ثروتیدست خواهید یافت .

2ـ گم کردن گنج در خواب ، علامت آن است که دوستان شما را ترک خواهند کرد

تعبیر خواب گنج گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات