روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گنج

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند گنج یافت، دلیل است بیمار شود. اگر بیند گنج ناپدید شد، تاویلش به خلاف این است.

 

جابرمغربیگوید: یافتن گنج درخواب درجائیخراب صعب تر بود تا جائیآبادان به سبب آن که جایآبادان بیمار زود شفا یابد و درجایخراب بیمار هلاک شود.

1ـ یافتن گنج در خواب ، علامت آن است که ناگهان به ثروتیدست خواهید یافت .

2ـ گم کردن گنج در خواب ، علامت آن است که دوستان شما را ترک خواهند کرد


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دعا برای دیدن گنج در خواب , تعبیر خواب ظروف زیر خاکی , طریقه دست یابی به گنج , دوست یک گنج است , مکانهای دیدنیک , یافتن زیرخاکی , گنج و زیرخاکی , سفید خانه گنج

تبلیغات