روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گنگ - لال - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گنگ - لال ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گنگ - لال

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند گنگ شده، دلیل بر نقصان دیدن بود.

 حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گنگ شدن در خواب هفت وجه است. اول: درویشی. دوم: بدحالی. سوم: غم. چهارم: نقصان عیش. پنجم: مصیبت. ششم: نقصان دین. اگرگنگیبیند گویا شد، دلیل که کارها بر ویگشاده شود.

اخبار اکاایران

تبلیغات