روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گنگ - لال - تعبیر خواب

تعبیر خواب گنگ - لال

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند گنگ شده، دلیل بر نقصان دیدن بود.

 حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گنگ شدن در خواب هفت وجه است. اول: درویشی. دوم: بدحالی. سوم: غم. چهارم: نقصان عیش. پنجم: مصیبت. ششم: نقصان دین. اگرگنگیبیند گویا شد، دلیل که کارها بر ویگشاده شود.

تعبیر خواب گنگ - لال گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات