روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گور - قبر - تعبیر خواب قبر

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گور - قبر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color:#ff0000"><strong><strong><span style="color:#000080">تعبیرspan> strong> <strong><span style="color:#000080">وابspan> strong> ور - برstrong>span>&nbsp;<br/> <br/> ضرت انیال وید: یدن ور ر<strong><span style="color:#000080">وابspan> strongلیل زندان ست. گر ر <strong><span style="color:#000080">وابspan> strong> یند وریاز هر ود ند، لیل ه عیش ر یتنگ ود عضیگویند نجا ه ور َد، لیل ه انه سازد.p> <p>&nbsp;گر یند یرا ر ور هادند، لیل ه عیشت ر یتنگ ود عضیگویند نجا ه ور ند، لیل ه انه سازد. گر یند یرا ر ور هادند، لیل ه عیشت ر یتنگ ود یز ویند ه ه سفر ود. گردید و ا ر ور هادند اک ر سر و یختند، لیل ر قصان ین و ود.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر یرا ر ور هادند، لیل ه و زندان نند، گر یند ر ام انه و ور یکندند، لیل ه عمر و راز ود.p> <p>براهیم رمانیگوید: گر یند نکر کیر ز و سوال پرسیدند، لیل ه پادشاه ا یمطالبتیکند. گر واب یشان صواب اد، لیل ه ز عذاب پادشاه رهد، گر واب ا طا هد ه لاف ین ود.p> <p> گر <strong><span style="color:#000080">وابspan> strong> بینید وریتازه فر ده ست ، علامت ن ست ه ه اطر عمال غلط یگران تحمل نج عذاب یشوید .p> <p> گر <strong><span style="color:#000080">وابspan> strong> بینید ز ویقبرها اه یروید ، علامت رگ غیرطبیعیو ا ازدواج ناموفق ست .p> <p> گر ر <strong><span style="color:#000080">وابspan> strong> ه اخل بریخالینگاه نید ، شانة ومیدیو ز ست ادن وستان ست .p> <p> گر <strong><span style="color:#000080">وابspan> strong> بینید ردیآشنا ا اخل بر ذاشته ید اک ه غیر ز سر ، تمامیاندامش ا پوشانده ست ، علامت ن ست ه ن رد ه ضعیت نج وریدچار یشود ینندة <strong><span style="color:#000080">وابspan> strong> روت ود ا ز ست یدهد .p> <p> یدن ور ود ر <strong><span style="color:#000080">وابspan> strong> ، علامت ن ست ه راقب ود باشید شمنان ا زیرکیشما ا چار صیبتیخواهند ساخت .p> <p> گر <strong><span style="color:#000080">وابspan> strong> بینید وریحفر یکنید ، علامت ن ست ه ه ردسر یافتید شمنان انعیبر سر اه زندگیشما یجاد یکنند . ما گر <strong><span style="color:#000080">وابspan> strong> بینید فر ور ا ه تمام سانده ید ، شانة ن ست ه ر شمنان ود غلبه یکنید ، گر ر نگام فر ور فتاب ر ما تابد ، علامت ن ست ه ز رفتاریینتیجة طلوبیبه ست یآورید .p> <p> گر <strong><span style="color:#000080">وابspan> strong> بینید رایدفن سد رفتن ور ه برستان یروید ، عد ز رگشتن یبینید سد اپدید ده ست ، علامت ن ست ه چار رفتارییغیرمنتظره واهید د .p> <p> گر زنی<strong><span style="color:#000080">وابspan> strong> بیند اگاه تاریکیبر برستان رو یافتد . اییبرای<strong><span style="color:#000080">وابspan> strong> مییابد گر بریکه ز ل اک هان شوده ست ، علامت ن ست ه ر مور عاطفیشکست یخورد ه اطر رگ کیاز وستان ندوهگین ومید واهد د .p> <p> یدن زمین م زرع برستان ه تنها ر سر ورهایش ل سبزه یروییده ست ، علامت ن ست ه گر سئولیتیبه ندازة تحمل ود ه عهده گیرید ، عد ز دتیاندوهگین ودن ومید دن ه نافع راوانیدست واهید افت .p> <p>10ـ یدن سد ود یان بر ، ر <strong><span style="color:#000080">وابspan> strong> شانة جوم رد نج أیوس ننده ست .<br/> &nbsp;p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب گور - قبر شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب آماده کردن قبر قبل از مردن , خاک مرده برای زنده ها چه دردسری دارد , تعبر خواب كندن قبر وديدن لباس سيد , تعبیر خواب دیدن قبر فوت شدگان , تعبیر خوابیدن در قبر , دیدن سنگ قبر در خواب , تعبیر خواب قبر خالی , ثواب خوابیدن در قبر , در خواب دیدن قبر , عکس مرده در قبر , تعبیر خواب قبر , قبر خواب ها , یه کم بخواب , گور خواب ها , مرده در قبر , علامت مردن , متوفی چیست , گور خواب

تعبیر خواب گور - قبر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات