Warning: file_get_contents(http://www.akairan.com/sleep/mbed/film.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 7

Notice: Undefined offset: 1 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 17

Notice: Undefined offset: 2 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 17

Notice: Undefined offset: 3 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 17

Notice: Undefined offset: 4 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 17

Notice: Undefined offset: 5 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 17

Notice: Undefined offset: 6 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 17

Notice: Undefined offset: 7 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 17

Notice: Undefined offset: 8 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 17

Notice: Undefined offset: 9 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 17

Notice: Undefined offset: 2 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 28

Notice: Undefined offset: 1 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 32

Notice: Undefined offset: 2 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 28

Notice: Undefined offset: 1 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 32

Notice: Undefined offset: 2 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 28

Notice: Undefined offset: 1 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 32

Notice: Undefined offset: 2 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 28

Notice: Undefined offset: 1 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 32

Notice: Undefined offset: 2 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 28

Notice: Undefined offset: 1 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 32

Notice: Undefined offset: 2 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 28

Notice: Undefined offset: 1 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 32

Notice: Undefined offset: 2 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 28

Notice: Undefined offset: 1 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 32

Notice: Undefined offset: 2 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 28

Notice: Undefined offset: 1 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 32

Notice: Undefined offset: 2 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 28

Notice: Undefined offset: 1 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/incx/button_news.php on line 32

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گور - قبر 

حضرت دانیال گوید: دیدن گور درخواب ، دلیل زندان است. اگر در خواب بیند گوریاز بهر خود کند، دلیل که عیش بر ویتنگ شود و بعضیگویند آنجا که گور کَند، دلیل که خانه بسازد.

 اگر بیند ویرا در گور نهادند، دلیل که معیشت بر ویتنگ شود و بعضیگویند آنجا که گور کند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند ویرا در گور نهادند، دلیل که معیشت بر ویتنگ شود و نیز گویند که به سفر رود. اگردید او را در گور نهادند و خاک بر سر او ریختند، دلیل بر نقصان دین او بود.

محمدبن سیرین گوید: اگر ویرا در گور نهادند، دلیل که او زندان کنند، اگر بیند بر بام خانه او گور میکندند، دلیل که عمر او دراز بود.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند منکر و نکیر از او سوال پرسیدند، دلیل که پادشاه با ویمطالبتیکند. اگر جواب ایشان صواب داد، دلیل که از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف این بود.

1ـ اگر خواب ببینید گوریتازه حفر شده است ، علامت آن است که به خاطر اعمال غلط دیگران متحمل رنج و عذاب میشوید .

2ـ اگر خواب ببینید از رویقبرها راه میروید ، علامت مرگ غیرطبیعیو یا ازدواج ناموفق است .

3ـ اگر در خواب به داخل قبریخالینگاه کنید ، نشانة نومیدیو از دست دادن دوستان است .

4ـ اگر خواب ببینید فردیآشنا را داخل قبر گذاشته اید و خاک به غیر از سر ، تمامیاندامش را پوشانده است ، علامت آن است که آن فرد به وضعیت رنج آوریدچار میشود و بینندة خواب ثروت خود را از دست میدهد .

5ـ دیدن گور خود در خواب ، علامت آن است که مراقب خود نباشید دشمنان با زیرکیشما را دچار مصیبتیخواهند ساخت .

6ـ اگر خواب ببینید گوریحفر میکنید ، علامت آن است که به دردسر میافتید و دشمنان مانعیبر سر راه زندگیشما ایجاد میکنند . اما اگر خواب ببینید حفر گور را به اتمام رسانده اید ، نشانة آن است که بر دشمنان خود غلبه میکنید ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است که از گرفتاریینتیجة مطلوبیبه دست میآورید .

7ـ اگر خواب ببینید برایدفن جسد و گرفتن گور به قبرستان میروید ، و بعد از برگشتن میبینید جسد ناپدید شده است ، علامت آن است که دچار گرفتارییغیرمنتظره خواهید شد .

8ـ اگر زنیخواب ببیند ناگاه تاریکیبر قبرستان فرو میافتد . جاییبرایخواب نمییابد مگر قبریکه از دل خاک دهان گشوده است ، علامت آن است که در امور عاطفیشکست میخورد و به خاطر مرگ یکیاز دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد .

9ـ دیدن زمین لم یزرع قبرستان که تنها بر سر گورهایش گل و سبزه ایروییده است ، علامت آن است که اگر مسئولیتیبه اندازة تحمل خود به عهده بگیرید ، بعد از مدتیاندوهگین بودن و نومید شدن به منافع فراوانیدست خواهید یافت .

10ـ دیدن جسد خود میان قبر ، در خواب نشانة هجوم درد و رنج مأیوس کننده است .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

در خواب دیدن قبر , آب ریختن روی قبور , خوابیدن در قبر , یه کم بخواب , گور خواب ها , تعبیر خواب آماده کردن قبر قبل از مردن , عکس خابیدن درقبر , تعبیر خواب قبر خالی , تعبیر خواب آب ریختن روی سنگ قبر , گور خواب , علامت مردن , مرده در قبر , آب ریختن روی قبور اموات , تعبر خواب كندن قبر وديدن لباس سيد , قبر خواب ها , بهتر است ادم را کجا خاک شود , تعبیر خواب دیدن قبر فوت شدگان , ناله زور زدن در خواب , ریختن آب گل در لحد , تعبیر خوابیدن در قبر

تبلیغات