روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گور خر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گور خر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گور خر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گورخری به وی فرا رسیده، دلیل که غنیمتی به ویرسد. اگر بیند بر گورخر نشسته بود و آن مطیع او بود، دلیل که عاصیو گناهکار بود و مفارقثت از اهل اسلام جوید. اگر بیند گورخر با ویجنگ و نبرد میکرد یا سر از ویکشیده میداشت، دلیل بر سختیکارو غم و رنج است که بدو رسد.

 اگر گورخر را به شکار بگرفت، دلیل که خیر و نعمت بدو رسد. اگر بیند دو گورخر با ویجنگ میکردند، دلیل که از بهر ویدو مرد فاسق با یکدیگر جنگ کنند. اگر دید گورخر را به خانه آورد، دلیل که فاسقیرا به خانه آورد.

ابراهیم کرمانیگوید: دیدن گورخر به خواب ، مردیجاهل و احمق است، چنانکه او را خرد و علم و فرهنگ نباشد. اگر بیند گوشت گورخر میخورد، دلیل که مال بسیار یابد. اگر بیند بر گورخرینابینا نشسته بود، دلیل که مال بیاندازه یابد. اگر بیند ویگورخر شد، لیل که روزیب رویفراخ شود، لکن دین او را زیان باشد.

جابرمغربیگوید: دیدن پوست و گوشت گورخر به خواب ، مال و غنیمت است. و بعضیازمعبران گویند جاه و عزت است. اگر بیند سرگورخر یافت، دلیل که هزار درم بیابد، یا با مهتریبزرگ او را صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد. اگر بیند سرگورخر میخورد، دلیل که عبادت بسیار کند و دین ورزد. اگر بیند گورخران از پیش او میگریختند، دلیل که از مسلمانان مفارقت جوید و به راه فساد آید.

منوچهر مطیعیتهرانیگوید: اگر در خواب ببینید گورخریدارید با مرد و زنیآشنا و طرف معامله و گفتگو میشوید که از راهیبسیار دور آمده ، یعنیاز سرزمینیکه درباره آن اطلاع مختصریداریم. اگر در خواب ببینید سوار گور خر شده اید به سفریدور میروید. اگر دیدید گور خریرام شما است و همراهتان میآید از شخصیکه گفته شد سود میبرید.

1ـ دیدن گورخر در خواب ، نشانة آن است که به کارهایمتنوع علاقمند خواهید شد .

2ـ دیدن گورخر وحشیدر خواب ، نشانة آن است که به راهیپا خواهید گذاشت که هنگام پایان آن چندان خرسند نخواهید بود .

تعبیر خواب گور خر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات