روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گورکن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گورکن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گورکن 
خواب گورکن ، نشانة آن است که بعد از پنجه نرم کردن با مشکلات و سختیها به خوشبختیدست خواهید یافت .

ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید گورستان را زیارت میکرد، دلیل که اهل زندان را دلداریکند. جابرمغربیگوید: اگر در گورستان میرفت، دلیل که درویش شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.

تعبیر خواب گورکن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات