روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گوزن - تعبیر خواب

تعبیر خواب گوزن
گوزن

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن گوزن وبز کوهیونخجیرو آنچه به این ماند روزیحلال به ویرسد
 

ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید گورستان را زیارت میکرد، دلیل که اهل زندان را دلداریکند. جابرمغربیگوید: اگر در گورستان میرفت، دلیل که درویش شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران