روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گوزن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گوزن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گوزن
گوزن

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن گوزن وبز کوهیونخجیرو آنچه به این ماند روزیحلال به ویرسد
 

ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید گورستان را زیارت میکرد، دلیل که اهل زندان را دلداریکند. جابرمغربیگوید: اگر در گورستان میرفت، دلیل که درویش شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.

تعبیر خواب گوزن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات