روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گوژپشت
دیدن گوژپشت در خواب ، نشانة شکستهایغیرقابل پیش بینیاست .

ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید گورستان را زیارت میکرد، دلیل که اهل زندان را دلداریکند. جابرمغربیگوید: اگر در گورستان میرفت، دلیل که درویش شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.

تبلیغات