روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گیاه - گیاهان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گیاه - گیاهان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گیاه - گیاهان
گیاه

محمدبن سیرین گوید: دیدن گیاه تازه به خواب ، دلیل بر دین است و روزیفراخ. اگر بیند در میان گیاه زار مقیم شد، دلیل است در راه دین ثابت بود. 
 

اگر بیند بر تن او گیاه رسته بود، دلیل که نعمت بر ویزیاده شود. اگر بیند گیاه از صحرا به خانه برد، دلیل که از سفر مال حاصل نماید. اگر بیند گیاه از خانه بیرون ریخت، دلیل است مال خود به کار خیر صرف نماید. اگر بیند گیاه میخورد، دلیل که بیمار شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گیاه درخواب ، بر پنج وجه است. اول: دین. دوم: مال. سوم: فرزند. چهارم: ولایت. پنجم: نیکوئیحال.

1ـ دیدن گیاهان در خواب ، نشانة آن است که در آینده نگرانیهاییبه سراغ شما میآید .

2ـ دیدن گیاهان سمیدر خواب ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید .

3ـ دیدن گیاهان داروییدر خواب ، نشانة آن است که دوستانیصمیمیدر کنار شما خواهند بود و از زندگیو کار خود راضیخواهید بود .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب گیاه - گیاهان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب گیاه سبز آکاایران , بوته خوب له کرد , گه در گیاهان , گیاه خزه

تعبیر خواب گیاه - گیاهان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات