روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کاچی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کاچی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کاچی 

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که کاچیبا شکر و بادام و کنجد خورد، دلیل که به قدر آن بزرگیو منفعت یابد.

 اگر به عسل خورد همچنین بود، اگر به ماست و روغن خورد، دلیل که نفع آن کمتر است. اگر بیند کاچیبا چیزیترش خورد، دلیل غم و اندوه است.

اخبار اکاایران

تبلیغات