روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کار -شغل - تعبیر خواب

تعبیر خواب کار -شغل   

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کار دنیا میکرد، دلیل که کار آخرتش در نقصان بود.

 اگر بیند کار آخرت کرد، دلیل که کار آخرتش راست بود. اگر بیند کار دنیایاو راست شده بود. دلیل که اجلش نزدیک است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که عمرش دراز بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کار دنیاییاو به درستیبرنیامد به غایت نیکو بود.

تعبیر خواب کار -شغل گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات