روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کار -شغل   

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کار دنیا میکرد، دلیل که کار آخرتش در نقصان بود.

 اگر بیند کار آخرت کرد، دلیل که کار آخرتش راست بود. اگر بیند کار دنیایاو راست شده بود. دلیل که اجلش نزدیک است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که عمرش دراز بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کار دنیاییاو به درستیبرنیامد به غایت نیکو بود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر کار کردن زیاد در خواب , تعبیر خواب کار پیدا کردن , پیدا کردن کار در خواب , تعبییر خواب کار کردن , ژاپن خواب سرکار

تبلیغات