روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کادو - هدیه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کادو - هدیه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کادو - هدیه 
1ـ اگر خواب ببینید از کسیکادو میگیرید ، علامت آن است که در معاملات و امور عاطفیموفق خواهید شد .

 

2ـ اگر در خواب برایکسیهدیه بفرستید ، نشانة آن است که کوشش ها و تلاش شما با موفقیت همراه نمیشود .

3ـ اگر دختریخواب ببیند نامزدش برایاو هدایاییارزشمند فرستاده است ، علامت آن است که با فردیثروتمند ازدواج خواهد کرد .

تعبیر خواب کادو - هدیه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات