روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کارآگاه - تعبیر خواب

تعبیر خواب کارآگاه
اگر خواب ببینید کارآگاهیاز شما بازجوییمیکند و نسبت به اتهاماتیکه به شما میزند بیگناه اید ، دلالت بر آن دارد که روز به روز بر ثروت و افتخارات شما افزوده میشود

. اما اگر در خواب احساس کنید بیگناه نیستید ، دلالت بر آن دارد که آبرویشما به خطر میافتد و دوستان به شما پشت میکنند .

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران