روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کارها - امور - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کارها - امور ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کارها - امور
لوک اویتنهاو میگوید :

کارهایاداری

رسیدگیکردن به آن : فقط به خودتان متکیباشد، فقط رویخودتان حساب کنید

کاریرا به اتمام رساندن: ازدواج

کارهایخلاف انجام دادن : اعلان خطر، احتمال ردی

بیش از حد کار داشتن : خوشبختیغیر منتظره

اگر مفسد بودند، دلیل شر و فساد است. ابراهیم کرمانیگوید: اگر در خواب بیند که با کاروان به خانه خود میرفت، دلیل که کارها بر ویگشاده شود، اگر به خلاف این بیند، دلیل بستگیکار بود. اگر بیند با کاروان سواره میرفت و بزرگیتمام داشت، دلیل که نعمتیتمام حاصل کند.

اخبار اکاایران

تبلیغات