روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کاسه - پیاله - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کاسه - پیاله ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کاسه - پیاله

محمدبن سیرین گوید: دیدن کاسه چوبین به خواب ، چون خوردنیدر ویاست، دلیل که از سفر روزیحلال یابد.

اگر کاسه را تهیبیند، دلیل بر فروماندگیبود. دیدن کاسه در خواب ، دلیل بر خادمیاست که بر دست او خیرات برود، اما کاسه سیمین و زرین چون خوردنیدر ویبود، دلیل بر روزیحرام بود و کاسه قلعیو سفیدروی، دلیل بر روزیشبهت زده و کاسه آبگینه، دلیل بر زن بود.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند در کاسه چیزیخوش بود و بخورد، دلیل منفعت است. اگر چیزیترش بود، دلیل غم و اندوه است و دیدن کاسه تهیدر خواب ، دلیل بر فروماندگیو مفلسیاست.

منوچهر مطیعیتهرانیگوید:

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب میخورید در جشنیعشرت آور و عیش آمیز شرکت میکنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم میبرید. اگر دیدید یکیدر مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگریآب مینوشد مجذوب کاریمیشوید که فکر میکنید انجام آن به سود شما میتواند باشد.

تعبیر خواب کاسه - پیاله گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات