روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کافه - میکده
1ـ اگر خواب ببینید کافه ایرا اداره میکنید ، علامت آن است که از راه هاییغیرقانونیبرایپیشرفت استفاده میکنید .

 

2ـ اگر میکده یا کافه ایرا در خواب ببینید ، معنایش این است که در فعالیتهایاجتماعیپیشرفت خواهید کرد و همچنین در انجام تمایلات نامشروع خود موفق خواهید بود .

تبلیغات