روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کاغذ - ورق - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کاغذ - ورق ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کاغذ - ورق

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند کاغذ سفید و پاکیزه داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد.

 اگر بیند کاغذ او در آب افتاد یا بسوخت، دلیل نقصان مال است. جابرمغربیگوید: اگر در خواب دید کاغذ بسیار داشت، دلیل که در علم و فضل شهرت کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کاغذ در خواب بر سه وجه است. اول: مال حلال. دوم: کسب و معیشت. سوم: کام یافتن.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب کاغذ - ورق شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ورقه ی خط دار , کاغذ سوخته , برگه کاغذ

تعبیر خواب کاغذ - ورق گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات