روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کاغذ - ورق - تعبیر خواب

تعبیر خواب کاغذ - ورق

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند کاغذ سفید و پاکیزه داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد.

 اگر بیند کاغذ او در آب افتاد یا بسوخت، دلیل نقصان مال است. جابرمغربیگوید: اگر در خواب دید کاغذ بسیار داشت، دلیل که در علم و فضل شهرت کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کاغذ در خواب بر سه وجه است. اول: مال حلال. دوم: کسب و معیشت. سوم: کام یافتن.

تعبیر خواب کاغذ - ورق گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات