روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کالسکه - گاری - تعبیر خواب

تعبیر خواب کالسکه - گاری 
کالسکه

1ـ اگر خواب ببینید سوار کالسکه ایهستید ، نشانة آن است که کار شما کساد خواهد شد و زیانهایفراوانیخواهید برد .

 

2ـ اگر خواب ببینید کالسکه ایرا میرانید ، علامت آن است که به جاییدیگر نقل مکان میکنید .
 

تعبیر خواب کالسکه - گاری گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات