روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کالسکه - گاری 
کالسکه

1ـ اگر خواب ببینید سوار کالسکه ایهستید ، نشانة آن است که کار شما کساد خواهد شد و زیانهایفراوانیخواهید برد .

 

2ـ اگر خواب ببینید کالسکه ایرا میرانید ، علامت آن است که به جاییدیگر نقل مکان میکنید .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر کالسکه در خواب , کالسکه سواری

تبلیغات