روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کاناپه - راحتی - تعبیر خواب

تعبیر خواب کاناپه - راحتی
اگر خواب ببینید بر رویکاناپه ایلمیده اید ، نشانة آن است که رقبا میکوشند شما را از چشم فرد مورد علاقه تان بیاندازند .

2ـ اگر خواب ببینید کالسکه ایرا میرانید ، علامت آن است که به جاییدیگر نقل مکان میکنید .
 

تعبیر خواب کاناپه - راحتی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات