روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کاناپه - راحتی
اگر خواب ببینید بر رویکاناپه ایلمیده اید ، نشانة آن است که رقبا میکوشند شما را از چشم فرد مورد علاقه تان بیاندازند .

2ـ اگر خواب ببینید کالسکه ایرا میرانید ، علامت آن است که به جاییدیگر نقل مکان میکنید .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

کاناپه راحتی

تبلیغات