روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کانگورو 
1ـ دیدن کانگورو در خواب ، نشانة آن است که دشمنیمیکوشد شما را در موقعیت خطرناکیقرار دهد .

 

2ـ اگر خواب ببینید کانگورو به شما حمله میکند ، علامت آن است که آبرویتان در خطر قرار خواهد گرفت .

3ـ اگر در خواب کانگوروییرا بکشید ، علامت آن است که بر دشمنان و موانعیکه بر سر راه شما ایجاد میشود پیروز خواهید شد .

4ـ دیدن مخفیگاه کانگورو در خواب ، علامت آن است که در راه صحیحِ کسب موفقیت قرار میگیرید .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خطرناک کانگورو

تبلیغات