روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کاه - تعبیر خواب

تعبیر خواب کاه
کاه

1ـ دیدن کاه در خواب ، نشانة آن است که زندگیشما به بیهودگیکشیده خواهد شد .

 

2ـ اگر خواب ببینید توده ایکاه در آتش میسوزد ، علامت آن است که ایامیهمراه با شادمانیپیش رویشما خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببینید به دامها کاه میدهید ، نشانة آن است است که مایحتاج نزدیکان خود را بخوبیتأمین خواهید کرد .
 

تعبیر خواب کاه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات