روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کت - بالا پوش
1ـ اگر خواب ببینید کت دیگریرا بر تن کرده اید ، نشانة آن است که از دوستیخواهش میکنید که ضامن شما بشود .

 

2ـ اگر خواب ببینید کت شما پاره شده است ، دلالت بر آن دارد که دوست عزیزیرا از دست خواهید داد .

3ـ اگر خواب ببینید کت نو بر تن میکنید ، علامت آن است که به افتخارات ادبیدست مییابید .

4ـ اگر خواب ببینید کت خود را گم کرده اید ، نشانة آن است که بخاطر جبران ثروت از دست رفته ، در معاملات بیش از اندازه به دیگران اعتماد نمیکنید .

تبلیغات