روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کتابخانه - تعبیر خواب

تعبیر خواب کتابخانه
کتابخانه

1ـ اگر خواب ببینید در کتابخانه ایهستید ، علامت آن است که از معاشرین و محیط زندگانیخود خسته میشوید . و به دنبال مطالعه و تحقیق کتابهایباستانشناسیمیروید .

 

2ـ اگر خواب ببینید برایکار خاصیبه کتابخانه رفته اید ، نشانة آن است که با رفتار خود دوستانتان را فریب میدهید .
 

تعبیر خواب کتابخانه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات