روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کتاب فروشی
دیدن کتابفروشیدر خواب ، نشانة آن است که در کنار کارهایدیگر به ادبیات علاقمند میشوید .

2ـ اگر خواب ببینید برایکار خاصیبه کتابخانه رفته اید ، نشانة آن است که با رفتار خود دوستانتان را فریب میدهید .
 

تبلیغات