روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کتیرا - گیاه کتیرا - تعبیر خواب

تعبیر خواب کتیرا - گیاه کتیرا

محمدبن سیرین گوید: دیدن کتیرا به خواب ، دلیل آن که به قدر آن مال از بخیلیبستاند. حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن کتیرا در خواب بر سه وجه است. اول: فضله مال. دوم: نفع اندک. سوم: کاریخیر با منفعت.

تعبیر خواب کتیرا - گیاه کتیرا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات