روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کتیرا - گیاه کتیرا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کتیرا - گیاه کتیرا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کتیرا - گیاه کتیرا

محمدبن سیرین گوید: دیدن کتیرا به خواب ، دلیل آن که به قدر آن مال از بخیلیبستاند. حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن کتیرا در خواب بر سه وجه است. اول: فضله مال. دوم: نفع اندک. سوم: کاریخیر با منفعت.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات