روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب کتری
1ـدیدن کتریدر خواب ، علامت آن است که مسئولیتیبزرگ و پرمشقت بر دوش خواهید کشید .

 

2ـ دیدن کتریآب جوش در خواب ، نشانة پایان تلاشها و استفاده از نتایج زحمات است .

3ـ دیدن کتریشکسته در خواب ، علامت آن است که کوششهایشما برایرسیدن به سر منزل مقصود به شکست میانجامد .

4ـ اگر دختریخواب ببیند کتریِ سیاهیدر دست دارد ، علامت آن است که در امور عاطفیو ازدواج شکست خواهد خورد . اما اگر رنگ کتریروشن باشد ، نشانة آن است که با مردیمهربان و دوست داشتنیازدواج خواهد کرد .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب کتری اب , کتری خوب

تبلیغات