روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب کرسی

محمدبن سیرین گوید: دیدن کرسی به خواب علم است. ابراهیم کرمانیگوید: دیدن کرسیبه خواب ،دلیل احاطت و قدرت حق تعالیاست.

جابرمغربیگوید: تاویل کرسیبه خواب ، دلیل بر امامیمطیع و زاهدیبه کمال یا پادشاهیعادل است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کرسیبه خواب بر شش وجه است. اول: عدل. دوم: انصاف. سوم: عز و شرف. چهارم: مرتبت. پنجم: ولایت. ششم: بلندیقدر و جاه. اگر دید در آسمان بر کرسینشسته بود. دلیل که کارش بالا گیرد و به مرادها برسد و به میان خلایق عزیز و مکرم گردد، اما کرسیکه درودگران تراشیده اند، دلیل زن بود و هر نیک و بد که در او بیند به زن بازگردد.

تبلیغات