روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کرگدن - تعبیر خواب

تعبیر خواب کرگدن
1ـ دیدن کرگدن در خواب ، علامت آن است که با ضرر عظیمیروبرو خواهید شد و مشکلات نهانیبسیاریخواهید داشت .

 

2ـ کشتن کرگدن در خواب ، نشانة آن است که شجاعانه بر موانعیکه بر سر راه شما قرار خواهد گرفت ، غلبه خواهید کرد .

تعبیر خواب کرگدن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات