روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کره - خوراکی
لوک اویتنهاو میگوید :

کره –خوراکی

خوردن : عدم توافق با دوستان

تولید کره : نگرانی

 

1ـ اگر خواب ببینید کرة تازه و طلاییرنگ میخورید ، نشانة سلامت و تندرستیو اینکه نقشه هایتان عملیمیشوند ، دیدن چنین خواب ینشانة ثروت و دانش نیز هست .

2ـ خوردن کرة فاسد در خواب ، نشانة آن است که برایانجام دادن کاریبزرگ داشتن تواناییلازم است .

3ـ فروش کره در خواب ، نشانة بردن منفعتیاندک


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبير كره در خواب , کره گوسفندی , کره خوراکی

تبلیغات