روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کره - خوراکی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کره - خوراکی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کره - خوراکی
لوک اویتنهاو میگوید :

کره –خوراکی

خوردن : عدم توافق با دوستان

تولید کره : نگرانی

 

1ـ اگر خواب ببینید کرة تازه و طلاییرنگ میخورید ، نشانة سلامت و تندرستیو اینکه نقشه هایتان عملیمیشوند ، دیدن چنین خواب ینشانة ثروت و دانش نیز هست .

2ـ خوردن کرة فاسد در خواب ، نشانة آن است که برایانجام دادن کاریبزرگ داشتن تواناییلازم است .

3ـ فروش کره در خواب ، نشانة بردن منفعتیاندک


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب کره - خوراکی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبير كره در خواب , کره گوسفندی , کره خوراکی

تعبیر خواب کره - خوراکی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات