روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کره - خوراکی - تعبیر خواب

تعبیر خواب کره - خوراکی
لوک اویتنهاو میگوید :

کرهخوراکی

خوردن : عدم توافق با دوستان

تولید کره : نگرانی

 

1ـ اگر خواب ببینید کرة تازه و طلاییرنگ میخورید ، نشانة سلامت و تندرستیو اینکه نقشه هایتان عملیمیشوند ، دیدن چنین خواب ینشانة ثروت و دانش نیز هست .

2ـ خوردن کرة فاسد در خواب ، نشانة آن است که برایانجام دادن کاریبزرگ داشتن تواناییلازم است .

فروش کره در خواب ، نشانة بردن منفعتیاندک

تعبیر خواب کره - خوراکی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات