روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کشت و زرع  

محمدبن سیرین گوید: دیدن کشت و زرع به خواب ، دلیل توکل کردن بر حق تعالیو یافتن روزیحلال است و گویند دیدن کشاورزی، روزیحلال است.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید زمین میشکافت و تخم میانداخت و باز جمع میکرد، دلیل که نعمت فراوان یابد. اگر دید از آن چه کشت چیزیحاصل نشد، دلیل غم و اندوه است. جابرمغربیگوید: اگر دید گندم کشت، دلیل که از پادشاه نعمت یابد. اگر دید جو کشت، دلیل که مال بسیار حاصل کند. اگر دید کاورس کشت نفعش کمتر است. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در زمین تخم کشت، دلیل که کارش نیکو شود. اگر بیند که کِشته او برآمده، دلیل که نعمتش زیاده شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کِشت و زرع درخواب بر پنج وجه است. اول: روزیحلال. دوم: منفعت. سوم: بیماری. چهارم: عزوجاه. پنجم: معیشت. حضرت دانیال گوید: دیدنِ کِشت و درویدن خوشه رسیده در وقت خود، دلیل منفعت است و چون نارسیده و سبز بود دلیل بیماریاست. اگر دید به وقت خود کشت و دروید، دلیل بر امر حقتعالیبود که به جایآورد و خیرات بسیار کند.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

زمان برداشت نشا

تبلیغات