روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کشت و زرع  

محمدبن سیرین گوید: دیدن کشت و زرع به خواب ، دلیل توکل کردن بر حق تعالیو یافتن روزیحلال است و گویند دیدن کشاورزی، روزیحلال است.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید زمین میشکافت و تخم میانداخت و باز جمع میکرد، دلیل که نعمت فراوان یابد. اگر دید از آن چه کشت چیزیحاصل نشد، دلیل غم و اندوه است. جابرمغربیگوید: اگر دید گندم کشت، دلیل که از پادشاه نعمت یابد. اگر دید جو کشت، دلیل که مال بسیار حاصل کند. اگر دید کاورس کشت نفعش کمتر است. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در زمین تخم کشت، دلیل که کارش نیکو شود. اگر بیند که کِشته او برآمده، دلیل که نعمتش زیاده شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کِشت و زرع درخواب بر پنج وجه است. اول: روزیحلال. دوم: منفعت. سوم: بیماری. چهارم: عزوجاه. پنجم: معیشت. حضرت دانیال گوید: دیدنِ کِشت و درویدن خوشه رسیده در وقت خود، دلیل منفعت است و چون نارسیده و سبز بود دلیل بیماریاست. اگر دید به وقت خود کشت و دروید، دلیل بر امر حقتعالیبود که به جایآورد و خیرات بسیار کند.

تبلیغات