روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کژدم - تعبیر خواب

تعبیر خواب کژدم

محمدبن سیرین گوید: دیدن کژدم به خواب ، دلیل بر دشمنیضعیف است.

اگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنیاو را سخنیسخت گوید، چنانکه غمگین شود. اگر دید کژدمیرا بکشت، دلیل که بر دشمنیظفر یابد. ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید کژدمیداشت و مردم را میگزید، دلیل که بَدِ مردم را بگوید. اگر دید کژدمیبه خرمیخورد، دلیل که دشمن با او فساد کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است. اول: دشمن. دوم: حاسد. سوم: سخن چین.

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن کژدم دشمن مکاره بود
 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات