روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کژدم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کژدم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کژدم

محمدبن سیرین گوید: دیدن کژدم به خواب ، دلیل بر دشمنیضعیف است.

اگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنیاو را سخنیسخت گوید، چنانکه غمگین شود. اگر دید کژدمیرا بکشت، دلیل که بر دشمنیظفر یابد. ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید کژدمیداشت و مردم را میگزید، دلیل که بَدِ مردم را بگوید. اگر دید کژدمیبه خرمیخورد، دلیل که دشمن با او فساد کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است. اول: دشمن. دوم: حاسد. سوم: سخن چین.

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن کژدم دشمن مکاره بود
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب کژدم شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر نیش زدن عقرب در خواب , تعبیر خواب عقرب , خواب عقرب قرمز

تعبیر خواب کژدم گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات