روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کسوف - تعبیر خواب

تعبیر خواب کسوف    
کسوف

لوک اویتنهاو میگوید :

کسوف : سستیزود گذر

دیدن کسوف در خواب ، علامت نگرانیهایخانوادگیو شکست موقت در حرفه و امور مادیاست .
 

اگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنیاو را سخنیسخت گوید، چنانکه غمگین شود. اگر دید کژدمیرا بکشت، دلیل که بر دشمنیظفر یابد. ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید کژدمیداشت و مردم را میگزید، دلیل که بَدِ مردم را بگوید. اگر دید کژدمیبه خرمیخورد، دلیل که دشمن با او فساد کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است. اول: دشمن. دوم: حاسد. سوم: سخن چین.

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن کژدم دشمن مکاره بود
 

تعبیر خواب کسوف گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات