روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کسوف - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کسوف ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کسوف    
کسوف

لوک اویتنهاو میگوید :

کسوف : سستیزود گذر

دیدن کسوف در خواب ، علامت نگرانیهایخانوادگیو شکست موقت در حرفه و امور مادیاست .
 

اگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنیاو را سخنیسخت گوید، چنانکه غمگین شود. اگر دید کژدمیرا بکشت، دلیل که بر دشمنیظفر یابد. ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید کژدمیداشت و مردم را میگزید، دلیل که بَدِ مردم را بگوید. اگر دید کژدمیبه خرمیخورد، دلیل که دشمن با او فساد کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است. اول: دشمن. دوم: حاسد. سوم: سخن چین.

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن کژدم دشمن مکاره بود
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب کسوف شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب خورشید گرفتگی

تعبیر خواب کسوف گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات