روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کشتن - قتل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کشتن - قتل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کشتن - قتل

محمدبن سیین گوید: اگر درخواب بیند که او را بکشتند، دلیل که عمرش دراز شود. اگر دید کسیرا بکشت بیآن که سرش را از تن ببرید، دلیل که منفعتیبدان کس رساند.

 

ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید او را گروهیبکشتند، دلیل منفعت است. اگر دید شخصیاو را بکشت به ظلم، دلیل که بیننده مظلوم است و حق تعالیکسیرا به او بگمارد تا مکافات ان باز کند.

جابرمغربیگوید: اگر دید فرزند خود را بکشت، دلیل که روزیحلال یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر دید ستورییا جانورییا چیزیدیگر را بکشت، دلیلکه برخصم غالب شود.

لوک اویتنهاو میگوید :

کشتن

کشتن کسی: خود را عصبانینکنید

کشته شدن: شما یک قربانییا یک فداکاریخواهید کرد

1ـ اگر خواب ببینید فردی، دیگریرا میکشد ، علامت آن است که به اشتباهاتیکه دیگران در زندگیانجام میدهند تأسف خواهید خورد و کشتارهایخشونت آمیز شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد .

2ـ اگر در خواب مرتکب قتل شوید ، نشانة آن است که درگیر ماجرایینادرست خواهید شد و کارتان به رسواییخواهد کشید .

3ـ اگر در خواب کسیشما را به قتل برساند ، نشانة آن است که دشمنانِ پنهانیبرایپیروزیو غلبه بر شما تلاش میکنند .

4ـ اگر خواب ببینید برایدفاع از خود جانوریدرنده را میکشید ، علامت آن است که به مقامیبالاتر دست خواهید یافت .

تعبیر خواب کشتن - قتل گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات