.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 تعبیر خواب کشتن - قتل

1390/02/15

تعبیر خواب کشتن - قتل

محمدبن سیین گوید: اگر درخواب بیند که او را بکشتند، دلیل که عمرش دراز شود. اگر دید کسیرا بکشت بیآن که سرش را از تن ببرید، دلیل که منفعتیبدان کس رساند.

 

تعبیر, خواب, کشتن, -, قتل,تعبیر خواب خورشید ,تعبیر‏ ‏خواب , تعبیر می , خواب تعبیر ابن ,خواب تعبیر ,تعبیر خواب روزهای ماه , تعبیر می شود , تعبیر خواب دندان ,تعبیر خواب اکا ایران , جدول ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮﺍﺏ ,تعبیر خواب کشتن - قتل

ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید او را گروهیبکشتند، دلیل منفعت است. اگر دید شخصیاو را بکشت به ظلم، دلیل که بیننده مظلوم است و حق تعالیکسیرا به او بگمارد تا مکافات ان باز کند.

جابرمغربیگوید: اگر دید فرزند خود را بکشت، دلیل که روزیحلال یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر دید ستورییا جانورییا چیزیدیگر را بکشت، دلیلکه برخصم غالب شود.

لوک اویتنهاو میگوید :

کشتن

کشتن کسی: خود را عصبانینکنید

کشته شدن: شما یک قربانییا یک فداکاریخواهید کرد

1ـ اگر خواب ببینید فردی، دیگریرا میکشد ، علامت آن است که به اشتباهاتیکه دیگران در زندگیانجام میدهند تأسف خواهید خورد و کشتارهایخشونت آمیز شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد .

2ـ اگر در خواب مرتکب قتل شوید ، نشانة آن است که درگیر ماجرایینادرست خواهید شد و کارتان به رسواییخواهد کشید .

3ـ اگر در خواب کسیشما را به قتل برساند ، نشانة آن است که دشمنانِ پنهانیبرایپیروزیو غلبه بر شما تلاش میکنند .

4ـ اگر خواب ببینید برایدفاع از خود جانوریدرنده را میکشید ، علامت آن است که به مقامیبالاتر دست خواهید یافت .


نظرات
نظر جدید

نام

ایمیل

نظر


کد امنیتیاولین نفری باشید که نظر خود را راجع به این مقاله بیان می فرماییدمطالب مرتبط