روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کشتی گرفتن - تعبیر خواب

تعبیر خواب کشتی گرفتن

محمدبن سیرین گوید: اگر دید که با کسی کشتی گرفت و او بینداخت، دلیل که حالش نیکو شود.

اگر هر دو قائم بودند، دلیل که بر او گزندیرسانند.

تعبیر خواب کشتی گرفتن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات