روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کشور بیگانه  
لوک اویتنهاو میگوید :

کشور بیگانه : سفریخوش خواهید داشت

اگر هر دو قائم بودند، دلیل که بر او گزندیرسانند.

تبلیغات