روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کشمش - مویز - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کشمش - مویز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کشمش - مویز 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت بیند. اگر بیند کشمش به کسیداد، دلیل است راحتیبه ویرساند.

 

ابراهیم کرمانیگوید: اگر درخواب بیند کشمش به خروار درخانه بود، دلیل است مال تمام حاصل نماید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کشمش درخواب بر سه وجه است. اول: منفعت. دوم: مال حلال. سوم: کسب و معیشت.

لوک اویتنهاو میگوید :

کشمش : دعوا در همسایگی

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن میوه هائیخشک چون مویزو کشمش و مانند آن نیکوئیباشددوستان در حق او گویند


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب کشمش - مویز شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

کشمش وموویز , كشمش مويز , کشمش فخری , کشمش مویز , کشمش بزرگ

تعبیر خواب کشمش - مویز گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات