روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کشمش - مویز - تعبیر خواب

تعبیر خواب کشمش - مویز 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت بیند. اگر بیند کشمش به کسیداد، دلیل است راحتیبه ویرساند.

 

ابراهیم کرمانیگوید: اگر درخواب بیند کشمش به خروار درخانه بود، دلیل است مال تمام حاصل نماید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کشمش درخواب بر سه وجه است. اول: منفعت. دوم: مال حلال. سوم: کسب و معیشت.

لوک اویتنهاو میگوید :

کشمش : دعوا در همسایگی

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن میوه هائیخشک چون مویزو کشمش و مانند آن نیکوئیباشددوستان در حق او گویند

تعبیر خواب کشمش - مویز گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات