روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کشمش - مویز 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت بیند. اگر بیند کشمش به کسیداد، دلیل است راحتیبه ویرساند.

 

ابراهیم کرمانیگوید: اگر درخواب بیند کشمش به خروار درخانه بود، دلیل است مال تمام حاصل نماید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کشمش درخواب بر سه وجه است. اول: منفعت. دوم: مال حلال. سوم: کسب و معیشت.

لوک اویتنهاو میگوید :

کشمش : دعوا در همسایگی

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن میوه هائیخشک چون مویزو کشمش و مانند آن نیکوئیباشددوستان در حق او گویند


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

کشمش وموویز , كشمش مويز , کشمش فخری , کشمش مویز , کشمش بزرگ

تبلیغات