روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کعبه - خانه خدا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کعبه - خانه خدا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کعبه - خانه خدا

محمدبن سیرین گوید: دیدن کعبه درخواب خلیفه بود بر آن کس که کعبه قبله او بود و هر زیادت و نقصان که در آن بیند، دلیل بر خلیفه بود.

 اگر بیند که

طواف کعبه

میکرد، دلیل بر صلاح دین او بود و از خلیفه فائده یابد. اگر بیند که احرام بسته بود و رویدر کعبه داشت، دلیل به زیادتیصلاح او بود. اگر بیند که سرایاو کعبه بود و مردم آنجا را زیارت میکردند، دلیل که امانت مردم کند و حرمت یابد. جابرمغربیگوید: اگر پادشاهیدر خواب بیند که به کعبه رفت، دلیل که از جانب حق تعالیبزرگیش زیاده گردد. اگر بیند که کعبه بیفتاد یا بسوخت، دلیل که حال خلیفه تباه گردد. اگر بیند که درکعبه بود، دلیل که از شر دشمن ایمن گردد. اگر بیند که رویبه حجر الاسود نهاد، دلیل که حج بگذارد. اگر بیند که بر بام کعبه بود، دلیل که بیننده بدمذهب بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کعبه در خواب بر چهار وجه است. اول: خلیفه. دوم: امام. سوم: ایمان. چهارم: ایمنی.

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن رفتن به کعبه و ایمنیوسلامت بود


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب کعبه - خانه خدا شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

چرا در مکه 7 دور دور کعبه می چرخند , تعبير خواب زيارت خانه خدا , به خدای کعبه راحت شدم , شعر در مورد حج رفتن , علت طواف دور کعبه , جای طواف کردن , زیارت کعبه

تعبیر خواب کعبه - خانه خدا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات