روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کعبه - خانه خدا

محمدبن سیرین گوید: دیدن کعبه درخواب خلیفه بود بر آن کس که کعبه قبله او بود و هر زیادت و نقصان که در آن بیند، دلیل بر خلیفه بود.

 اگر بیند که طواف کعبه میکرد، دلیل بر صلاح دین او بود و از خلیفه فائده یابد. اگر بیند که احرام بسته بود و رویدر کعبه داشت، دلیل به زیادتیصلاح او بود. اگر بیند که سرایاو کعبه بود و مردم آنجا را زیارت میکردند، دلیل که امانت مردم کند و حرمت یابد. جابرمغربیگوید: اگر پادشاهیدر خواب بیند که به کعبه رفت، دلیل که از جانب حق تعالیبزرگیش زیاده گردد. اگر بیند که کعبه بیفتاد یا بسوخت، دلیل که حال خلیفه تباه گردد. اگر بیند که درکعبه بود، دلیل که از شر دشمن ایمن گردد. اگر بیند که رویبه حجر الاسود نهاد، دلیل که حج بگذارد. اگر بیند که بر بام کعبه بود، دلیل که بیننده بدمذهب بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کعبه در خواب بر چهار وجه است. اول: خلیفه. دوم: امام. سوم: ایمان. چهارم: ایمنی.

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن رفتن به کعبه و ایمنیوسلامت بود


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

چرا در مکه 7 دور دور کعبه می چرخند , تعبير خواب زيارت خانه خدا , به خدای کعبه راحت شدم , شعر در مورد حج رفتن , علت طواف دور کعبه , جای طواف کردن , خانه ی خدا , زیارت کعبه , طواف مكة

تبلیغات