روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کفاش - کفاشی
1ـ دیدن کفاش در خواب ، نشانة آن است که موقعیتهایزندگیشما نشان میدهند که برایپیش رفتن ، هنگام مساعدینیست .

 

2ـ اگر زنیخواب ببیند حرفة همسرش کفاشیاست ، علامت آن است که به آرزوهایخود دست خواهد یافت .

تبلیغات