روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کفاش - کفاشی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کفاش - کفاشی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کفاش - کفاشی
1ـ دیدن کفاش در خواب ، نشانة آن است که موقعیتهایزندگیشما نشان میدهند که برایپیش رفتن ، هنگام مساعدینیست .

 

2ـ اگر زنیخواب ببیند حرفة همسرش کفاشیاست ، علامت آن است که به آرزوهایخود دست خواهد یافت .

تعبیر خواب کفاش - کفاشی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات