روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب کف دریا

اگر زنی کف دریا را به ماسه های ساحل به خواب ببیند ، نشانة آن است که لذات دنیویاو را از راه راست منحرف میسازد .

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب کف دریا بیند، دلیل منفعت بود از بزرگی.

تبلیغات