روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کف دریا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کف دریا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کف دریا

اگر زنی کف دریا را به ماسه های ساحل به خواب ببیند ، نشانة آن است که لذات دنیویاو را از راه راست منحرف میسازد .

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب کف دریا بیند، دلیل منفعت بود از بزرگی.

اخبار اکاایران

تبلیغات