روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کک - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کک

محمدبن سیرین گوید: دیدن کک به خواب ، دلیل بر دشمنیضعیف است. اگر بیند ککیاو را بگزید، دلیل است از دشمنیسخنیسخت شنود. اگر بیندککیرا بکشت، دلیل است بر دشمن قهر نماید.

اگر بیند ککان بسیار بر تن او جمع شدند، دلیل است بر زبان مردم عام افتد و مضرت بیند. 

1ـ دیدن کک در خواب ، نشانة آن است که از دسیسه هاینزدیکان خود برافروخته میشوید و در صدد تلافیبرمیآید .

2ـ اگر زنیخواب ببیند کک او را میگزد ، علامت آن است که افرادیبه ظاهر دوست به او تهمت میزنند .

1ـ اگر زنیدر خواب صورت خود را پر از کک ببیند ، نشانة آن است که وقایعینامطلوب شادمانیاو را ضایع میکند .

2ـ اگر زنیدر خواب صورت خود را در آینه پراز کک ببیند ، نشانة آن است که رقیبیدر صدد به چنگ آوردن نامزد اوست .

تعبیر خواب کک گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات