روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کک

محمدبن سیرین گوید: دیدن کک به خواب ، دلیل بر دشمنیضعیف است. اگر بیند ککیاو را بگزید، دلیل است از دشمنیسخنیسخت شنود. اگر بیندککیرا بکشت، دلیل است بر دشمن قهر نماید.

اگر بیند ککان بسیار بر تن او جمع شدند، دلیل است بر زبان مردم عام افتد و مضرت بیند. 

1ـ دیدن کک در خواب ، نشانة آن است که از دسیسه هاینزدیکان خود برافروخته میشوید و در صدد تلافیبرمیآید .

2ـ اگر زنیخواب ببیند کک او را میگزد ، علامت آن است که افرادیبه ظاهر دوست به او تهمت میزنند .

1ـ اگر زنیدر خواب صورت خود را پر از کک ببیند ، نشانة آن است که وقایعینامطلوب شادمانیاو را ضایع میکند .

2ـ اگر زنیدر خواب صورت خود را در آینه پراز کک ببیند ، نشانة آن است که رقیبیدر صدد به چنگ آوردن نامزد اوست .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیرخواب صورت پر از کک ومک , حشره کیک چیست , حشره کک چیست

تبلیغات