روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کلکسیون - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کلکسیون ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کلکسیون  
کلکسیون

لوک اویتنهاو میگوید :

کلکسیون

حشرات : ناراحتی

گیاهان : شادی

سنگهایمعدنی: اتفاق ناخوشایند
 

اگر بیند ککان بسیار بر تن او جمع شدند، دلیل است بر زبان مردم عام افتد و مضرت بیند. 

1ـ دیدن کک در خواب ، نشانة آن است که از دسیسه هاینزدیکان خود برافروخته میشوید و در صدد تلافیبرمیآید .

2ـ اگر زنیخواب ببیند کک او را میگزد ، علامت آن است که افرادیبه ظاهر دوست به او تهمت میزنند .

1ـ اگر زنیدر خواب صورت خود را پر از کک ببیند ، نشانة آن است که وقایعینامطلوب شادمانیاو را ضایع میکند .

2ـ اگر زنیدر خواب صورت خود را در آینه پراز کک ببیند ، نشانة آن است که رقیبیدر صدد به چنگ آوردن نامزد اوست .

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات