روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کلم -کلم سبز

محمدبن سیرین گوید: دیدن کلم درخواب ، دلیل منفعت است از قِبَل زنان و پخته ویبه تاویل، بهتر از خام بود. اگر دید که کلم خورد، دلیل است از زنش منفعت یابد.

 

1ـ دیدن کلم در خواب ، نشانة آن است که بینظمیدر هر کاریاختلال وارد میکند .

2ـ دیدن کلم سبز در خواب ، نشانة آن است که در ازدواج و عشق با بیوفاییروبرو خواهید شد .

3ـ بریدن کلم در خواب ، علامت آن است که با ولخرجیزیاد به بند فلاکت و بدبختیمیافتید .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیرخواب کلم

تبلیغات